Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายใน

--------------------------------
แผนยุทธศาสตร์ประจำปี
แบบฟอร์มใบสมัคร พอ.สว.
แบบฟอร์มความพึงพอใจ
แบบสอบถามแรงจูงใจ
--------------------------------
งานอนามัยแม่และเด็ก
มาตรฐานฉีดวัคซีน57
--------------------------------
งานการเงิน 
หนังสือแนวทางปฏิบัติ พกส.
มิถุนายน 2557 
มิถุนายน 2557 
มิถุนายน 2557 
คู่มือการรับส่งไฟล์account
--------------------------------
ดูรายงานส่งข้อมูล506 
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
งานควบคุมโรคติดต่อ
งานระบาดวิทยา
--------------------------------
แบบฟอร์ม งานศพปลอดเหล้า
--------------------------------
งานคุ้มครองผู้บริโภค
งานอาชีวะอนามัย
แบบฟอร์มขยะติดเชื้อ 
แบบรายงานภาคเกษตร 
--------------------------------
งานเบาหวานความดัน
KPI NCD 2557 
--------------------------------
administrator sso

รายงานประชุมประจำเดือน

หนังสือราชการ

Disease Alerts

SRRT เครือข่ายระดับตำบล

User Menu

ประชาสัมพันธ์จาก สสอ 

แจ้งปรับปรุงตารางการกำหนดช่วงฝากครรภ์คุณภาพในระบบโปรแกรม hosxp_pcu

การกำหนดช่วงฝากครรภ์คุณภาพ ในโปรแกรม HOSxP_PCU เวอร์ชั่น 3.57.1.2  โดยตั้งค่าในตาราง  person_anc_preg_week   - ตั้งแต่เวอร์ชั่น 3.57.1.2  มีการปรับปรุงระบบการกำหนดช่วงฝากครรภ์คุณภาพโดยฟิลด์   week_min_quality     และฟิลด์ week_max_quality

ตามภาพ


     เมื่อบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี 2 (หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์) โปรแกรม HOSxP_PCU  จะประมวลผล ดังนี้
        - ถ้ามาฝากครรภ์ระหว่างสัปดาห์ที่ 0-12 นับเป็นการฝากครรภ์ครั้งที่ 1
        - ถ้ามาฝากครรภ์ระหว่างสัปดาห์ที่ 16-20 นับเป็นการฝากครรภ์ครั้งที่ 2
        - ถ้ามาฝากครรภ์ระหว่างสัปดาห์ที่ 24-28 นับเป็นการฝากครรภ์ครั้งที่ 3
        - ถ้ามาฝากครรภ์ระหว่างสัปดาห์ที่ 30-34 นับเป็นการฝากครรภ์ครั้งที่ 4
        - ถ้ามาฝากครรภ์ระหว่างสัปดาห์ที่ 36-48 นับเป็นการฝากครรภ์ครั้งที่ 5

     เมื่อดูข้อมูลในระบบบัญชี 2 (หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์) >> ที่แทบ: การรับบริการตรวจก่อนคลอด ที่ช่อง: อยู่ในช่วงคุณภาพ >> แสดงเป็นกากบาทสีแดง  คือ การมารับบริการฝากครรภ์ที่ไม่อยู่ในช่วงคุณภาพ ทั้ง ๆที่อายุครรภ์อยู่ในช่วงคุณภาพ

     ในโปรแกรม HOSxP_PCU เวอร์ชั่น 3.57.1.2  มีการเพิ่มฟิลด์ week_min_quality  และฟิลด์ week_max_quality  ตามภาพ


     จากการเพิ่มฟิลด์ week_min_quality  และฟิลด์ week_max_quality แต่ยังไม่กำหนดค่าweek_min_quality=0 , week_max_quality=0 (ทุกช่อง) ทำให้โปรแกรม HOSxP_PCU ประมวลผล/แสดงการมารับบริการฝากครรภ์ที่ไม่อยู่ในช่วงคุณภาพ (แสดงเป็นกากบาทสีแดง) และการกำหนดค่า  week_min  และฟิลด์ week_max ยังไม่ถูกต้อง

     วิธีการแก้ไขปัญหาให้โปรแกรม HOSxP_PCU ประมวลผล/แสดงการมารับบริการฝากครรภ์ที่อยู่ในช่วงคุณภาพที่ถูกต้อง และส่งออกข้อมูล 21/43 แฟ้มที่ได้คุณภาพ ตามขั้นตอนดังนี้

     1. ที่เมนู Tools  >>  SQL Query
 

             (1) ที่ช่อง: Open Table  >> พิมพ์  person_anc_preg_week  แล้ว Enter
             (2) คลิกที่ปุ่ม: Run

     2. จะปรากฏหน้าจอตาราง person_anc_preg_week


             (1) ที่ฟิลด์ person_anc_preg_week_id=1 , week_min=0 , week_max=12 , week_min_quality=4 , week_max_quality=12
             (2) ที่ฟิลด์ person_anc_preg_week_id=2 , week_min=13 , week_max=23 , week_min_quality=16 , week_max_quality=20
             (3) ที่ฟิลด์ person_anc_preg_week_id=3 , week_min=24 , week_max=29 , week_min_quality=24 , week_max_quality=28
             (4) ที่ฟิลด์ person_anc_preg_week_id=4 , week_min=30 , week_max=35 , week_min_quality=30 , week_max_quality=34
             (5) ที่ฟิลด์ person_anc_preg_week_id=5 , week_min=36 , week_max=99999 , week_min_quality=36 , week_max_quality=40
             (6) คลิกที่ปุ่ม:  Update
             (7) จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ ให้ Confirm: Update Data?  >> คลิกที่ปุ่ม:  Yes

     4. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ แจ้ง  Update Done.


             (1) คลิกที่ปุ่ม:  OK

     5. ปิดปรากฏหน้าจอ: SQL Query
     6. ปิดโปรแกรม HOSxP_PCU   เพื่อให้โปรแกรมปรับปรุงตาราง
     เสร็จเรียบร้อยแล้ว ครับ...

     เมื่อได้ดำเนินการปรับปรุงตาราง person_anc_preg_week ตามข้อ 2. แล้วโปรแกรม HOSxP_PCU จะประมวลผล/แสดงการมารับบริการฝากครรภ์  ดังนี้

     ครั้งที่ 1  คือ การมาฝากครรภ์ระหว่างสัปดาห์ที่ 0-12 จะนับเป็นการฝากครรภ์คุณภาพ ต้องฝากครรภ์ระหว่างสัปดาห์ที่ 4-12
     ครั้งที่ 2  คือ การมาฝากครรภ์ระหว่างสัปดาห์ที่ 13-23 จะนับเป็นการฝากครรภ์คุณภาพ ต้องฝากครรภ์ระหว่างสัปดาห์ที่ 16-20
     ครั้งที่ 3  คือ การมาฝากครรภ์ระหว่างสัปดาห์ที่ 24-29 จะนับเป็นการฝากครรภ์คุณภาพ ต้องฝากครรภ์ระหว่างสัปดาห์ที่ 24-28
     ครั้งที่ 4  คือ การมาฝากครรภ์ระหว่างสัปดาห์ที่ 30-35 จะนับเป็นการฝากครรภ์คุณภาพ ต้องฝากครรภ์ระหว่างสัปดาห์ที่ 30-34
     ครั้งที่ 5  คือ การมาฝากครรภ์ระหว่างสัปดาห์ที่ 36 ขึ้นไป จะนับเป็นการฝากครรภ์คุณภาพ ต้องฝากครรภ์ระหว่างสัปดาห์ที่ 36-40

     ทำความเข้าใจกับการประมวลผลของโปรแกรม แล้วคิดเอาว่าจะต้องปรับระบบการนัดผู้รับบริการ ANC อย่างไร?  จึงจะเป็นการมารับบริการฝากครรภ์ที่อยู่ในช่วงคุณภาพ
 
 - ตั้งแต่เวอร์ชั่น 3.57.1.2  มีการปรับปรุงระบบการกำหนดช่วงฝากครรภ์คุณภาพ
โดยฟิลด์ week_min_quality  และฟิลด์ week_max_quality

ดาวโหลดไฟล์ setup v.3.57.1.7   คลิกที่นี่ครับ 
ดาวน์โหลดตาราง person_anc_preg_week ที่ตั้งค่าเสร็จแล้วพร้อมคู่มือการนำเข้าตาราง  คลิกที่นี่ครับ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

สถานะการส่งรายงาน (รพ.สต.ที่ค้างส่งรายงาน)

แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งให้ดำเนินการลงเป้าหมายผลงานตามแบบฟอร์ม KPI Template 2557 

ส่งภายในวันที่ 4 กรกฏาคม 2557

ส่งเข้า mail: cpdho00377@gmail.com 

รพ.สต.ที่ยังไม่ส่ง

โนนอุดม นาหนองทุ่ม บ้านหนองผือ  บ้านวังยาว บ้านมาลา วังหินลาด โนนหัน บ้านโคกม่วง นาเพียง บ้านวังหูกวาง หนองเสาเล้า โนนสะอาด ไชยสอ หนองเขียด บ้านหนองไผ่ บ้านโนนสาวเอ้ ขัวเรียง

รพ.สต.ที่ส่งแล้ว

update  time : update 30/06/2557 time : 10.29


รายงานข้อมูล เบาหวาน/ความดัน ไฟล์ข้อมูล 21 แฟ้ม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 - เมษายน 2557 

ส่งภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2557

ส่งเข้า mail: tonoromsri@hotmail.com 

รพ.สต.ที่ยังไม่ส่ง

     

รพ.สต.ที่ส่งแล้ว

บ้านหนองผือ  บ้านวังยาว บ้านมาลา วังหินลาด โนนหัน บ้านโคกม่วง นาเพียง  บ้านวังหูกวาง หนองเสาเล้า โนนสะอาด ไชยสอ

หนองเขียด บ้านหนองไผ่ บ้านโนนสาวเอ้ ขัวเรียง นาหนองทุ่ม โนนอุดม   

update  time : update 01/07/2557 time : 09.40


รายงานสรุปข้อมูลผู้มารับบริการทันตกรรม กลุ่มอายุ 0-2 ปี 

ส่งเข้า mail: tonoromsri@hotmail.com

รพ.สต.ที่ยังไม่ส่ง

 

รพ.สต.ที่ส่งแล้ว 

นาเพียง  บ้านวังหูกวาง ขัวเรียง นาหนองทุ่ม บ้านหนองผือ บ้านโคกม่วง วังหินลาด บ้านหนองไผ่ บ้านวังยาว หนองเขียด โนนหัน

หนองเสาเล้า บ้านโนนสาวเอ้ บ้านมาลา โนนสะอาด ไชยสอ  โนนอุดม  

update 03/07/2557 time : 09.42


รายงานชื่อหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ รพ.สต. ส่งภายในวันที 30  พฤษภาคม 2557 

ส่งเข้า mail: tonoromsri@hotmail.com

รพ.สต.ที่ยังไม่ส่ง

รพ.สต.ที่ส่งแล้ว

 บ้านวังยาว บ้านมาลา ขัวเรียง บ้านโคกม่วง หนองเขียด โนนสะอาด วังหินลาด บ้านวังหูกวาง บ้านหนองไผ่   โนนหัน  บ้านโนนสาวเอ้  ไชยสอ นาหนองทุ่ม บ้านหนองผือ นาเพียง หนองเสาเล้า โนนอุดม  

update 04/06/2557 time : 09.30


 

ผู้บริหารสาธารณสุข

   นายถนัต  จ่ากลาง

 สาธารณสุขอำเภอชุมแพ

สมาชิกล่าสุด

  • AlixInots
  • siwimon wangyotha
  • chatikarn
  • komsun
  • rattanagorn

เข้าสู่ระบบสมาชิก

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์

ระบบงาน Health

 

ตรวจสอบ21,43แฟ้ม

ราคาน้ำมัน

Datacenter Cup Chumphae

Web Manager (WM)

DATACENTER TAKIS KKPHO

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ

ถนนมลิวรรณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทร.043-312900 , 043-311809 mail:cpdho00377@gmail.com
จัดทำโดย นายณัฐสิทธิ์  ร่มศรี  กลุ่มงานสารสนเทศสาธารณสุขอำเภอชุมแพ
ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น.
Copyright © 2013 cpdho.go.th. All Rights Reserved.